VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO KLIENTY


Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných cestovní agenturou Karla Hudečková SURF TOUR (dále jen CA).

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU


Smluvní vztah mezi CA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (popř. jeho pravomocným zástupcem) podepsané písemné "Závazné přihlášky ubytování-smlova", jejího potvrzení ze strany CA a úhrady zálohy zákazníkem na účet CA. Osoby mladší 15 let mohou využívat služeb jen v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15-18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

2. CENOVÉ PODMÍNKY


Ceny jsou cenami smluvními mezi CA na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Náklady CA na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník CA požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny ubytování. Případné slevy, vyhlášené CA po datu podpisu smlouvy o ubytování zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY


V momentě potvrzení objednávky musí být zaplacena záloha, která činí 2000,-Kč. Doplatek musí být zaplacen nejpozději 30 dnů před zahájením pobytu, bez vyzvání CA. Dojde-li k potvrzení objednávky během 30-ti dnů, před zahájením pobytu, musí být celá částka zaplacena v momentě potvrzení objednávky. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě plateb, je CA oprávněna zrušit již potvrzené objednávky.

4. ZMĚNY SLUŽEB ZE STRANY CA


Pokud nastanou okolnosti, které cestovní agentuře brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je CA povinna provést odpovídající změny a nebo ubytování zrušit. Takové změny je CA povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, bez jakýchkoliv stornopoplatků, při zrušení ubytování ze strany CA a při závažné změně programu nebo místa ubytování. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

5. STORNOVACÍ PODMÍNKY


Zákazník má právo odstoupit od smlouvy, výhradně písemnou formou, má právo na vrácení již zaplacené částky vyjma penále. Pokud stornopoplatky budou vyšší než úhrada zálohy zákazníkem, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování. CA má právo účtovat stornopoplatky ihned a to z celkové částky: - základní stornopoplatek 500,- Kč/os při zrušení do 45-ti dnů před začátkem pobytu - 30 % při zrušení od 44 do 20-ti dnů před začátkem pobytu - 75 % při zrušení od 19 do 10-ti dnů před začátkem pobytu - 100 % při zrušení ve lhůtě kratší jak 9 dnů před začátkem pobytu, pokud příjezd není uskutečněn vůbec, v případě pozdního příjezdu nebo dřívějšího odjezdu. Pokud klient zajistí za sebe náhradníka, stornovací poplatky odpadají.

6. REKLAMACE


Klient je povinen případnou reklamaci nebo stížnost uplatnit v místě pobytu bez zbytečného odkladu u vedoucího zařízení poskytujícího služby nebo u odpovědného zástupce CA, který použije všechny dostupné prostředky k nápravě. Dokumenty k vyřízení reklamace musí být předloženy nejpozději do 7 dnů po ukončení pobytu, podepsané zástupcem ubytovacího zařízení.

7. POJIŠTĚNÍ


Cestovní agentura nezajišťuje účastníkům ubytování pojištění. Povinností zákazníka je uzavření pojistné smlouvy na krytí léčebných výloh v zahraničí. Doporučujeme uzavřít stornopojistku.

8. PRAVIDLA POBYTU


Předání bytů (karavanů) zajišťuje česky mluvící delegát CA event. asistenční kancelář, v den příjezdu zpravidla v době od 14:00 do 20:00. V den odjezdu musí být byty (karavany) uvolněny nejpozději do 10:00 hod. Úklid provádí klient. Po vykonání kontroly stavu ubytovacího zařízení, CA vrátí kauci, pokud byla při příjezdu požadována. Byty (karavany) jsou vybaveny dle inventárních seznamů. Eventuální škody, ztráty, budou klientovi dány k úhradě. Klienti jsou povinni dodržovat vnitřní řád a pravidla ubytovacího zařízení, které využívají. V případě závažného porušení těchto předpisů a následného vyloučení, ztrácí klient nárok na náhradu za nevyužité služby.
Ložní prádlo, ručníky, utěrky a toaletní papír nejsou zahrnuty v ceně, je nutné je vzít s sebou. Zapůjčení ložního prádla v místě je nutno předem avizovat, cena za osobu je 5 €. Domácí zvířata je možné vzít s sebou, po nahlášení CA bez poplatku.
CA neodpovídá za škody způsobené zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Autobusová doprava se řídí podmínkami jednotlivých dopravců. Pokud tyto Všeobecné podmínky nemají popsané ustanovení, platí pro vzájemná práva a povinnosti zúčastněných stran Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a Občanský zák. č. 89/2012 Sb. ve smyslu zák. o podnikání v oblasti cestovního ruchu č. 159/1999 Sb. Tyto Všeobecné podmínky vstoupily v platnost dne 1. 1. 2019. Zákazník svým podpisem na Závazné přihlášce ubytování stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.